BDDK: Bazı ticari kredilerde yüzde 200 risk ağırlığı uygulanacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bazı ticari kredilerde yüzde 200 risk ağırlığı uygulanacağını bildirdi.

BDDK, SYR hesaplamasına ilişkin değişiklikler hakkındaki kararı yayımlandı.

Karara göre, kredi riskine esas tutar hesaplanırken 31 Aralık 2021 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru kullanılacak.

Açıklama şu şekilde:

Kurul Başkanlığının 27.04.2022 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen^27.04.2022 tarih ve E-24049440-010.99[4/2]-48508 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

01.05.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere;

- 21.12.2021 tarihli ve 9996 sayılı Kurul Kararında belirtilen, 23.10.2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik) uyarınca kredi riskine esas tutar hesaplamasında; parasal varlıklar ile parasal olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki kalemler dışında kalanların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarları ve ilgili özel karşılık tutarları hesaplanırken 31.12.2021 tarihi itibarıyla gerçekleşen son 252 iş gününe ait Merkez Bankası döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalamasının kullanılabilmesine yönelik uygulamanın; aksi yönde bir Kurul Kararı alınıncaya kadar, 31.12.2021 tarihine ait Merkez Bankası döviz alış kurunun kullanılması suretiyle devam ettirilmesine,

- Yönetmeliğin; 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (vv) bendinde yer alan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) tanımına ilişkin ciro sınırının, yurt içi yerleşik KOBİ’ler açısından 250.000.000 TL olarak belirlenmesine,

- Tarımsal krediler, KOBİ tanımına giren işletmelere kullandırılacak krediler, ihracat ve yatırım kredileri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ekindeki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerine kullandırılacak krediler, kurumsal kredi kartları yoluyla kullandırılacak krediler ve bankalara ya da finansal kuruluşlara kullandırılacak krediler hariç olmak üzere 01.05.2022 tarihinden itibaren kullandırılacak ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde iki yüz risk ağırlığı uygulanmasına karar verilmiştir."

YORUM YAP

YORUMLAR (0)